شنبه دو تیر

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122

تلفن : 66032099

فکس : 66005780

پست الکترونیک : info@metec.ir

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir