سه شنبه بیست و هشت فروردینبازسازی تأسیسات الکتریکی و مکانیکی فرودگاه بین المللی آبادان

کارفرما:  اداره کل فرودگاه اهواز 

مشاور :  دفتر فنی فرودگاه 

محل اجراء : خوزستان 

مدت پیمان : 17 ماه 

آغاز پروژه :  فروردین 1371

پایان پروژه :  مهر 1372

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir