سه شنبه بیست و هشت فروردیناجرای تأسیسات الکتریکی شهرک فجر

کارفرما :  شهرک فجر بنیاد شهید 

محل اجرا :  تهران 

مدت پیمان : 11 ماه 

آغاز پروژه :  تیر ماه 1370

خاتمه پروژه :  خرداد 1371

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir