سه شنبه بیست و هشت فروردیناجرای تأسیسات الکتریکی بیمارستان سوم خرداد خرمشهر

کارفرما:  بیمارستان سوم خرداد خرمشهر

مشاور :   معماران اسلامی

محل اجرا : خوزستان 

مدت پیمان :  19 ماه 

آغاز پروژه :  تیر 1372

خاتمه پروژه : بهمن 1373

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir