سه شنبه هشت خرداداجرای تأسیسات الکتریکی هتل آزادی آبادان

کارفرما:  مجتمع شهید بروجردی

محل اجراء :  خوزستان 

مدت پیمان : 7 ماه 

آغاز پروژه :  مرداد 1372

خاتمه پروژه :  بهمن 1372

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir