سه شنبه بیست و هشت فروردینمدیریت پروژه بازسازی تأسیسات الکتریکی بندر امام خمینی (ره)

کارفرما :  جهاد تحقیقات فن اندیش 

مشاور : اداره برق و تأسیسات بندر امام خمینی (ره)

محل اجراء : خوزستان 

مدت پیمان : 5 سال 

آغاز پروژه : آبان 1373

خاتمه پروژه :  آبان 1378

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir