شنبه دو تیرمدیریت پروژه تعمیرات، سرویس و نگهداری تأسیسات الکتریکی بندر امام خمینی (ره)

کارفرما : جهاد تحقیقات فن اندیش 

مشاور :  اداره برق و تأسیسات بندر امام خمینی (ره)

محل اجراء :  خوزستان 

مدت پیمان : 10 سال 

آغاز پروژه :  1373

خاتمه پروژه :  1383

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir