سه شنبه بیست و هشت فروردیناجرای شبکه داکتیل جهت آبرسانی در بندر امام خمینی (ره) 200 متر

کارفرما :  شرکت خدمات تحقیقاتی صنعتی جهاد 

مشاور :  اداره برق و تأسیسات بندر امام خمینی (ره)

محل اجراء :  خوزستان 

مدت پیمان :  15 ماه 

آغاز پروژه : آبان 1373

خاتمه پروژه :  بهمن 1375

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir