سه شنبه بیست و هشت فروردیناجرای شبکه پلی اتیلن جهت آبرسانی در بندر امام خمینی (ره)

کارفرما :  جهاد تحقیقات فن اندیش 

مشاور :  اداره برق و تأسیسات بندر امام خمینی (ره)

محل اجراء : خوزستان 

مدت پیمان : 11 ماه 

آغاز پروژه : شهریور 1377

خاتمه پروژه : تیر 1378

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir