شنبه دو تیراجراي كابل كشي و نصب تجهيزات الكتريكيLPS در ايستگاههاي مسافري و روشنايي تونل خط يك قطار شهري تبريز

کارفرما :  سازمان قطار شهری تبریز

مشاور :  مهندسین مشاور ریل بندر

محل اجراء : خط یک قطار شهری تبریز

آغاز پروژه :  اسفند 1386

خاتمه پروژه :  خرداد 1390

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir