شنبه دو تیراجرای تأسیسات مکانیکی و برقی پروژه ساختمان جدید شهرداری رشت

کارفرما :  شرکت خانه ایرانیان 

مشاور :  مهندسین مشاور سطح و صنعت 

محل اجراء :  رشت 

آغاز پروژه : مرداد 1389 

خاتمه پروژه : تیر 1392

 

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir