شنبه دو تیرتهیه و نصب و راه اندازی باس داکتهای انتقال قدرت Data Center بانک ملت

کارفرما :  شرکت ساختمانی بانک ملت 

محل اجراء : تهران 

مدت پیمان: 3 ماه 

آغاز پروژه :  شهریور 1391 

خاتمه پروژه :  آذر 1393

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار، پلاک 122 تلفن : 66032099 فکس : 66005780 پست الکترونیک : info@metec.ir